GATEK

Project Referans Numarası:

EuropeAid/128720/D/SER/TR

Proje Hakkında:

GATEK – “Gaziantep Teknopark Araştırma ve Teknoloji Altyapısının Geliştirilmesi Projesi”nin müdahale alanları bölgesel ve ulusal olarak iki düzeydedir.  Bölgesel düzeydeki (Gaziantep TGB) anahtar müdahale alanı KOBİ’lere daha iyi hizmet sunulması ve KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerinin sağladığı faydalara ilişkin farkındalığının arttırılması için Gaziantep Teknopark Yönetici Şirketi ve Teknoloji Transfer Ofisine ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanan gelişmiş teknik yardım, kurumsal yapılanma ve kapasite geliştirme desteği verilmesidir.

Ulusal düzeydeki (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) anahtar müdahale alanı ise, Bakanlığın Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün Ar-Ge ve İnovasyon performansı ile rekabet gücü, Türkiye’deki Teknoparkların geliştirilmesi ile yönetimi alanlarındaki kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Hedefler

Genel hedef Gaziantep iline odaklanarak, girişimlerin desteklenmesi ve Türkiye’deki iş, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve bilişim ortamının iyileştirilmesi yoluyla bölgesel rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmaktır. Bu hedef üç bölümden oluşmaktadır: birincisi Gaziantep ili ve ilgili NUTS II Bölgesinde (TRC 1) Araştırma ve Teknolojinin geliştirilmesi, İnovasyon Girişimi ve Stratejilerin desteklenmesi için teknik yardım sunmak, ikincisi Gaziantep Teknopark’ta yer alan KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak, son olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri desteklemek için teknik yardım sağlamaktır.

Uygulama

Projenin odaklandığı alanlar iki bölümden oluşmaktadır ve faaliyetler ilk olarak Teknoparkların kapasitesinin ve Teknopark bünyesindeki şirketlere sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve artırılması (personelin eğitimi, yol haritası ve el kitapları hazırlanması, şirketler için iş planı oluşturulması vs. yoluyla); ikinci olarak ise yerel KOBİ’lerin inovasyon destek tedbirlerine yönelik taleplerinin artırılmasına (KOBİ’lerin eğitimi ve farkındalık artırma etkinlikleri düzenlenmesi yoluyla) yoğunlaşmaktadır.

Proje, eğitim, danışmanlık ve Teknopark için iş planı ve teknik rehberlerin hazırlanması yoluyla mevcut TTO hedef personeli ve Gaziantep Teknopark Yönetici ekibinin kurumsal yapılanma ve kapasite geliştirme sürecine katkıda bulunacaktır. Proje Teknopark’ta bulunan şirketlerin performansının, rekabet gücünün ve girişimciliğinin artırılması için de danışmanlık ve eğitim desteği sunacaktır. Gelecek vaat eden KOBİ’ler için iş planı hazırlanmasına destek sunulacaktır.

Proje, çalışmalar, raporlar ve danışmanlık yoluyla bölgedeki KOBİ’lerin bilgi birikiminin artmasını sağlarken, TGB politikası destek, izleme ve denetim ile performans değerlendirme alanlarında Avrupa’daki örnek uygulamalara paralel olarak gelişecektir. Proje, ayrıca saha araştırmaları/çalışmaları, görünürlük ve tanıtım faaliyetleri, eğitimler, çalıştaylar ve çalışma ziyaretleri yoluyla bölgedeki Teknopark ve İnovasyon Destek programlarına dair farkındalığı artıracaktır.

Proje, ulusal düzeyde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde ulusal Ar-Ge ve inovasyon yapısı ile ilgili çok çeşitli faaliyetler uygulayacaktır. Türkiye’de Ar-Ge ve İnovasyon sisteminin içinde bulunduğu mevcut durumun değerlendirilmesi bu faaliyetler arasında yer almaktadır. Bu değerlendirme iki boyutludur: dış ortam analizi ve iç ortam analizi. Ar-Ge ve İnovasyon sistemi iç ortam analizi işlevsel model, hizmetler, organizasyonlar ve operasyonlar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün insan kaynakları ve yönetimini kapsar.

Ar-Ge ve İnovasyon alanındaki uluslararası iyi uygulamaların incelenmesi ve karşılaştırmalar yapılması iyileştirme önerileri sunulması sürecinin en önemli unsurları arasında yer alır. Karşılaştırmalı incelemeler sonucu referans uygulamalar seçilip boşluk analizi yapılabilir. Önemli konulardan bir tanesi değişim yönetimi kapasitesinin geliştirilmesidir. Daha iyi performans sergilemek için gereken değişimlerin sorunsuz işlemesine yönelik bir yaklaşım geliştirilmelidir. Çalışmanın nihai amacı Ar-Ge ve İnovasyon çerçevesi ve yönetişim alanlarında tavsiye edilen iyileştirmeleri anlamaktır.

Ortaklar:

Fotoğraflar

Share This:
Top